Our paper published in Solar RRL was selected as one of the most accessed papers from Dec. 2019 to Nov. 2020

2021-01-22

Our paper entitled "Photocatalytic Reduction of CO2 by Metal-Free-Based Materials: Recent Advances and Future Perspective" published in Solar RRL was most accessed from Dec. 2019 to Nov. 2020.

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/2367198x/homepage/2772_mostaccessed.html


Most Accessed 11/2020

l   Huidong Shen, Tim Peppel, Jennifer Strunk, Zhenyu Sun
Photocatalytic Reduction of CO2 by Metal-Free-Based Materials: Recent Advances and Future Perspective [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900546

l   Patricia S. C. Schulze, Alexander J. Bett, Martin Bivour, Pietro Caprioglio, Fabian M. Gerspacher, Özde Ş. Kabaklı, Armin Richter, Martin Stolterfoht, Qinxin Zhang, Dieter Neher, Martin Hermle, Harald Hillebrecht, Stefan W. Glunz, Jan Christoph Goldschmidt
25.1% High-Efficiency Monolithic Perovskite Silicon Tandem Solar Cell with a High Bandgap Perovskite Absorber [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000152

l   Seyed Mehrdad Hosseini, Nurlan Tokmoldin, Young Woong Lee, Yingping Zou, Han Young Woo, Dieter Neher, Safa Shoaee
Putting Order into PM6:Y6 Solar Cells to Reduce the Langevin Recombination in 400 nm Thick Junction [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000498

l   Kai Oliver Brinkmann, Tobias Gahlmann, Thomas Riedl
Atomic Layer Deposition of Functional Layers in Planar Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900332

l   Alex J. Lopez-Garcia, Andreas Bauer, Robert Fonoll Rubio, David Payno, Zacharie Jehl Li-Kao, Samrana Kazim, Dimitrios Hariskos, Victor Izquierdo-Roca, Edgardo Saucedo, Alejandro Pérez-Rodríguez
UV-Selective Optically Transparent Zn(O,S)-Based Solar Cells [Communication]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000470

l   Quanlong Xu, Bicheng Zhu, Chuanjia Jiang, Bei Cheng, Jiaguo Yu
Constructing 2D/2D Fe2O3/g-C3N4 Direct Z-Scheme Photocatalysts with Enhanced H2 Generation Performance [Full Paper]
Sol. RRL 2018, vol. 2, eLoc. 1800006

l   Benjamin T. Feleki, Sanjana Chandrashekar, Ricardo K. M. Bouwer, Martijn M. Wienk, René A. J. Janssen
Development of a Perovskite Solar Cell Architecture for Opaque Substrates [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000385

l   Jincheol Kim, Anita Ho-Baillie, Shujuan Huang
Review of Novel Passivation Techniques for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800302

l   Jiangzhao Chen, Wallace C. H. Choy
Efficient and Stable All-Inorganic Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000408

l   Yingping Fan, Hongguang Meng, Li Wang, Shuping Pang
Review of Stability Enhancement for Formamidinium-Based Perovskites [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1900215

l   Zhaosheng Hu, Zhenhua Lin, Jie Su, Jincheng Zhang, Jingjing Chang, Yue Hao
A Review on Energy Band-Gap Engineering for Perovskite Photovoltaics [Progress Report]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1900304

l   Qingsen Zeng, Xiaoyu Zhang, Chongming Liu, Tanglue Feng, Zhaolai Chen, Wei Zhang, Weitao Zheng, Hao Zhang, Bai Yang
Inorganic CsPbI2Br Perovskite Solar Cells: The Progress and Perspective [Invited Progress Report]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800239

l   Po-Kai Kung, Ming-Hsien Li, Pei-Ying Lin, Jia-Yun Jhang, Martina Pantaler, Doru C. Lupascu, Giulia Grancini, Peter Chen
Lead-Free Double Perovskites for Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900306

l   Jingxin Jian, Jianwu Sun
A Review of Recent Progress on Silicon Carbide for Photoelectrochemical Water Splitting [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000111

l   Mei Lyu, Nam-Gyu Park
Effect of Additives AX (A = FA, MA, Cs, Rb, NH4, X = Cl, Br, I) in FAPbI3 on Photovoltaic Parameters of Perovskite Solar Cells [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000331

Most Accessed 12/2019 to 11/2020

l   Huidong Shen, Tim Peppel, Jennifer Strunk, Zhenyu Sun
Photocatalytic Reduction of CO2 by Metal-Free-Based Materials: Recent Advances and Future Perspective [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900546

l   Kai Oliver Brinkmann, Tobias Gahlmann, Thomas Riedl
Atomic Layer Deposition of Functional Layers in Planar Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900332

l   Quanlong Xu, Bicheng Zhu, Chuanjia Jiang, Bei Cheng, Jiaguo Yu
Constructing 2D/2D Fe2O3/g-C3N4 Direct Z-Scheme Photocatalysts with Enhanced H2 Generation Performance [Full Paper]
Sol. RRL 2018, vol. 2, eLoc. 1800006

l   Qingsen Zeng, Xiaoyu Zhang, Chongming Liu, Tanglue Feng, Zhaolai Chen, Wei Zhang, Weitao Zheng, Hao Zhang, Bai Yang
Inorganic CsPbI2Br Perovskite Solar Cells: The Progress and Perspective [Invited Progress Report]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800239

l   Mushfika Baishakhi Upama, Md Arafat Mahmud, Gavin Conibeer, Ashraf Uddin
Trendsetters in High-Efficiency Organic Solar Cells: Toward 20% Power Conversion Efficiency [Progress Report]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900342

l   Po-Kai Kung, Ming-Hsien Li, Pei-Ying Lin, Jia-Yun Jhang, Martina Pantaler, Doru C. Lupascu, Giulia Grancini, Peter Chen
Lead-Free Double Perovskites for Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900306

l   Patricia S. C. Schulze, Alexander J. Bett, Martin Bivour, Pietro Caprioglio, Fabian M. Gerspacher, Özde Ş. Kabaklı, Armin Richter, Martin Stolterfoht, Qinxin Zhang, Dieter Neher, Martin Hermle, Harald Hillebrecht, Stefan W. Glunz, Jan Christoph Goldschmidt
25.1% High-Efficiency Monolithic Perovskite Silicon Tandem Solar Cell with a High Bandgap Perovskite Absorber [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 2000152

l   Kyoungwon Choi, Hyuntae Choi, Jihyun Min, Taewan Kim, Dohyun Kim, Sung Yun Son, Guan-Woo Kim, Jongmin Choi, Taiho Park
A Short Review on Interface Engineering of Perovskite Solar Cells: A Self-Assembled Monolayer and Its Roles [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900251

l   Jincheol Kim, Anita Ho-Baillie, Shujuan Huang
Review of Novel Passivation Techniques for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800302

l   Yingping Fan, Hongguang Meng, Li Wang, Shuping Pang
Review of Stability Enhancement for Formamidinium-Based Perovskites [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1900215

l   Huaxin Wang, Siliang Cao, Bo Yang, Haiyun Li, Ming Wang, Xiaofei Hu, Kuan Sun, Zhigang Zang
NH4Cl-Modified ZnO for High-Performance CsPbIBr2 Perovskite Solar Cells via Low-Temperature Process [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900363

l   Pengqing Bi, Xiaotao Hao
Versatile Ternary Approach for Novel Organic Solar Cells: A Review [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800263

l   Iván Mora-Seró, Michael Saliba, Yuanyuan Zhou
Towards the Next Decade for Perovskite Solar Cells [Editorial]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900563

l   Xingtian Yin, Yuxiao Guo, Haixia Xie, Wenxiu Que, Ling Bing Kong
Nickel Oxide as Efficient Hole Transport Materials for Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1900001

l   Run Shi, Geoffrey I.N. Waterhouse, Tierui Zhang
Recent Progress in Photocatalytic CO2 Reduction Over Perovskite Oxides [Review]
Sol. RRL 2017, vol. 1, eLoc. 1700126

l   Xu-Dong Wang, Wen-Guang Li, Jin-Feng Liao, Dai-Bin Kuang
Recent Advances in Halide Perovskite Single-Crystal Thin Films: Fabrication Methods and Optoelectronic Applications [Review]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800294

l   Zhaosheng Hu, Zhenhua Lin, Jie Su, Jincheng Zhang, Jingjing Chang, Yue Hao
A Review on Energy Band-Gap Engineering for Perovskite Photovoltaics [Progress Report]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1900304

l   Waqar Ahmad, Jahangeer Khan, Guangda Niu, Jiang Tang
Inorganic CsPbI3 Perovskite-Based Solar Cells: A Choice for a Tandem Device [Review]
Sol. RRL 2017, vol. 1, eLoc. 1700048

l   Anna Troeger, Stefan Hildebrandt, Lulu Ma, Carolina Novo Da Silva, Jessica D'Lima
Solar for Future [Editorial]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900545

l   Syed Azkar Ul Hasan, David S. Lee, Sang Hyuk Im, Ki-Ha Hong
Present Status and Research Prospects of Tin-based Perovskite Solar Cells [Review]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900310

l   Anping Zeng, Mingao Pan, Baojun Lin, Tsz-Ki Lau, Minchao Qin, Kun Li, Wei Ma, Xinhui Lu, Chuanlang Zhan, He Yan
A Nonfullerene Acceptor with Alkylthio- and Dimethoxy-Thiophene-Groups Yielding High-Performance Ternary Organic Solar Cells [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900353

l   Cenqi Yan, Tao Liu, Yuzhong Chen, Ruijie Ma, Hua Tang, Gang Li, Tengfei Li, Yiqun Xiao, Tao Yang, Xinhui Lu, Xiaowei Zhan, He Yan, Gang Li, Bo Tang
ITC-2Cl: A Versatile Middle-Bandgap Nonfullerene Acceptor for High-Efficiency Panchromatic Ternary Organic Solar Cells [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900377

l   Dario Di Carlo Rasi, Pieter M. J. G. van Thiel, Haijun Bin, Koen H. Hendriks, Gaël H. L. Heintges, Martijn M. Wienk, Tim Becker, Yongfang Li, Thomas Riedl, René A. J. Janssen
Solution-Processed Tin Oxide-PEDOT:PSS Interconnecting Layers for Efficient Inverted and Conventional Tandem Polymer Solar Cells [Full Paper]
Sol. RRL 2019, vol. 3, eLoc. 1800366

l   Manman Hu, Luozheng Zhang, Suyang She, Jianchang Wu, Xianyong Zhou, Xiangnan Li, Deng Wang, Jun Miao, Guojun Mi, Hong Chen, Yanqing Tian, Baomin Xu, Chun Cheng
Electron Transporting Bilayer of SnO2 and TiO2 Nanocolloid Enables Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells [Full Paper]
Sol. RRL 2020, vol. 4, eLoc. 1900331

l   Yong Wang, Taiyang Zhang, Feng Xu, Yihui Li, Yixin Zhao
A Facile Low Temperature Fabrication of High Performance CsPbI2Br All-Inorganic Perovskite Solar Cells [Communication]
Sol. RRL 2018, vol. 2, eLoc. 1700180